#1002

Đột Kích

VIP: 7

Chuyên: c4

Thông tin: Đầy đủ 3/3 - sms chưa đăng kí

Nổi bật: - 7 vip - awm vip - m4a1 vip - 3z iron - m4a1 noble gold

GIÁ ATM: 652.500VNĐ
GIÁ CARD: 870.000VNĐ

VIP: 7

Chuyên: c4

Thông tin: Đầy đủ 3/3 - sms chưa đăng kí

Nổi bật: - 7 vip - awm vip - m4a1 vip - 3z iron - m4a1 noble gold

Tài khoản liên quan

28 vip - full m4a1 vip - x5 ts vip - awm vip - Ngọc trinh
VIP: 0
Chuyên: Tất cả
2.666.666đ
+ 24 vip - m4a1 vip - 3z vip - x6 rpk vip - x7 ts vip - kho tmp ngon + Vip 3 - ngọc trinh - nhẫn combo cao
VIP: 24
Chuyên: zombi
2.400.000đ
- 44 vip - Full m4a1 vip - awm vip - x9 ts vip x8 snip vip - k98 + Vip 4 - item c4 còn dài hạn - kho tmp ngon - BV Hót
VIP: 44
Chuyên: Tất cả
4.400.000đ
+ 31 vip - m4a1 vip - 3z vip - awm vip - bom vip - 3z Punk + Vip 4 - 6 nòng noble gold - Item c4 2 tháng - nhẫn combo cao
VIP: 31
Chuyên: Tất cả
2.933.333đ
- 13 vip - m4 vip - k98 - 3z vip - 3z noble gold - BV hót
VIP: 13
Chuyên: Tất cả
1.200.000đ
- 11 vip - x7 ts vip - m4a1 rose - 3z - m200 - BV hót
VIP: 11
Chuyên: Zombi
1.000.000đ
+ 13 vip - m4a1 vip - x6 ts vip - 3z noble gold - BV khác
VIP: 13
Chuyên: Tất cả
1.266.666đ
- 22 vip - m4a1 vip - x9 ts vip - 3z noble gold - BV khác + Vip 6 - giáp zombi còn gần 1 năm - Hero
VIP: 22
Chuyên: Tất cả
2.133.333đ